×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Tuesday, 21 May , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
شهید آیت الله احسانبخش منشـأ خدمات ارزنده و کمک رسانی به مردم بود

به گزارش خط گیلان به نقل از ایثار گیلان در پیام حجت الاسلام  والمسـلمین  سید محمدعلی شهیدی محلاتی،نماینده ولی فقیه،معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران  به مناسبت هجدهمین سالگرد شهادت جانباز شهید آیت الله احسانبخش آمده است: «بـدون شـك نقـش مرجـع و هدايت كننـده روحانيـت در سـاختار سياسـي و اجتماعي ايران به خصـوص در شـكل گيرى، پيشـبرد و پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران را نمیتـوان ناديـده گرفـت. سـرآغاز نهضـت مردمـي ايـران عليـه حكومـت از سال ۱۳۴۰ به دنبال لایحه انجمن هـاى ايالتـي و ولايتـي بـه رهبـري حضـرت امـام خمينـي (ره) نشـان دهنده عظمت جايـگاه علمـاء و نخبـگان روحانـي در بين عوام و خـواص اسـت.
امـام خمينـى(ره) هدايـت و راهبـري نهضـت اسـلامي را بـه عهـده گرفـت و ايـن هدايـت را بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي ۱۳۵۷ و تثبیت نظـام جمهـوري اسـلامي تكميـل نمـود. در بـه ثمـر رسـيدن انقـلاب اسـلامى در گيـلان شـخصيت هاى بزرگـى هماننـد: آيـات سـيد حسـن بحرالعلـوم، سـيد محمـود ضيابـرى ،مرحـوم لاهوتـى، شـهيد ربانـى املشـى، مرحوم دكتـر ضيايـى و برخى از شـخصيت هاى ديگرى ، چـون: آيـات محمـدى گيلانـى، محفوظـى قربانـى، احسـان بخش و … نقـش مؤثـرى ايفـا نمودنـد.
مبارزات سياسـى آيت الله احسـان بخش از سال ۱۳۲۹ شمسـى آغـاز شـد و تـا پيروزى انقـلاب تـداوم يافـت. در دهـه ۴۰ عازم رشت شد در حالـى كـه دسـت خطى از حضـرت امام شـد (ره) بـه همـراه داشـت كـه معـرف نمايندگـى ايشـان و تصـدى امـور حسـبيه بود.ایشان به تدريـس در حـوزه علميـه رشـت پرداخـت و زمانـى كـه بـه سرپرسـتى امـور طـلاب رشـت منصـوب شـد تنهـا بـه تدريـس اكتفا نكـرد و به ترويـج انديشـه هاى بلنـد حضـرت امـام خمينى (ره ) نيـز می پرداخـت . در مسـجد «چينى چيـان» رشـت امامـت جماعـت را بـه عهـده داشـت وبـا بينـش آگاهانـه و حسـن رفتـار خـود گروه هـاى بسـيارى از مـردم ، به ويـژه جوانـان را بـا افـكار و ارزش هـاى اجتماعـى و مبارزاتى آشـنا سـاخت.
آيـت الله احسـانبخش از ايـن فرصت هـاى كم نظيـر حداكثـر اسـتفاده را بـرد و بـه رشـد آموخته هـاى عقيدتـى،فقهـى اخلاقـى و سياسـى مـردم در سراسـر اسـتان ، اهتمـام ورزيـد. در ضمـن ايـن آگاهـى بخشـى رسـاله ى حضرت امام را در سـطح اسـتان پخش می نمـود و چنيـن اقداماتـى موجـب گرديـد در سـال ۱۳۴۲ و ۱۳۴۱ چنديـن بار به سـازمان هاى اطلاعـات و امنيـت احضـار و سـرانجام از سـال ۱۳۴۴ ممنـوع المنبـر گرديـد. او بـه مبـارزات خـود در قالـب سـخنرانى هاى افشـاگرانه ادامـه داد و سـخنرانى هاى پرشـورش در دوران تبعيـد حضـرت امام در افشـاى خيانت هـا و انحرافات شـاه بـراى روشـنگرى مردم گيـلان بـود. مـردم نيـز پرشـور در مجالـس او شـركت مى نمودنـد. مبـارزات وى در آگاهـى بخشـيدن بـه دانـش آمـوزان و فرهنگيـان در مـدارس ديـن و دانـش و آشـنا سـاختن آنـان بـا افـكارهـاى حضـرت امـام،منجـر گرديـد تـا مـدارس ديـن و دانش به عنـوان كانـون مبارزات و تظاهـرات مردمـى در سـطح شـهر مطـرح گـردد. بنـا بـه دعـوت آيـت الله احسـان بخش اعتصاب هـاى گسـترده اى صـورت پذيرفـت. مبـارزات سياسـى در سـطح عمـوم مـردم كـه با سـخنرانى هاى افشـاگرانه ايشـان از مظالـم رژيم در مسـجد چينى چيان رشـت كه محـل برگزارى نمـاز جماعـت بـود، بارهـا منجر بـه احضار وى گرديـد. آيـت الله احسـان بخش در پيشـاپيش راهپيمايى هـا،حضـورى جـدى و فعال داشـت.پـس از پيـروزى انقـلاب،آيت الله احسـان بخش بـا حكـم امـام سرپرسـتى كميته هـاى رشـت را بـر عهـده گرفـت. ايشـان در ايـن سـمت تلاش پيگيـرى بـراى مهار نابسـامانى ها به كاربسـت و مانـع هرگونـه تعـرض بـه حيثيت و امـوال مردم درآشـفتگى ها و دگرگونى هـاى اوايـل انقـلاب شـد. به رغـم فـراز و نشـيب هاى روزهـاى اوايل انقـلاب و هجمه هاى فـراوان عليـه او،همچون،يـك سـرباز ولايت توانسـت فعاليت هـاى دينى سياسـى ،اجتماعـى و وظايف محولـه را به نحو احسـن انجـام دهـد. پايـدارى و ولايـت مداری ايشـان سـبب فزونـى محبوبيـت و اعتبارشـان به خصـوص در نـزد مردم اسـتان گيـلان گرديد و بـه هميـن سـبب در اوليـن دوره ى انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـرى بـه نمايندگـى اسـتان برگزيـده شـود. مجموعـه اقدامـات ايـن سـرباز ولايـت موجـب گرديـد كـه او نيز هماننـد ديگر يـاران انقلاب اسـلامى كـه توسـط منافقين ترور شـدند در ۲۶ فروردین سال ۶۱هنـگام اقامه نماز در مسـجد كاسه فروشـان رشـت مورد سوء قصـد قـرار بگيـرد كـه البتـه ايـن تـرور نافرجام بـود و منجـر بـه جانبـازى ايشـان شـد. آيـت الله احسـان بخش تمامـي طـول عمـر خـود را درراه ترويـج ديـن و نشـر فرهنـگ معـارف اسـلامي سـپري كرد و منشـأ خدمـات ارزنـده اى در حل مشـكلات مـردم و كمك رسـانى بـه آن هـا بـود و در دوران دفـاع مقـدس بـا ارسـال كمك هـاى مردمـى و پشـتيبانى بی نظيـر و حضـور فعـال در جبهه هـاى جنـگ مايـه دلگرمـي رزمنـدگان اسـلام شـد. اقدامـات ارزنده ايشـان به خصوص در دوران دفـاع مقـدس بی نظيـر بـود؛بـه تعبير مقـام معظـم رهبـري كـه فرمودنـد: «حضـور او در جبهه هـاى دفـاع مقـدس و پشـتيباني بى دريغ او از رزمنـدگان دلاور گيـلان از يادگارهـاي فراموش نشـدنى آن دوران پرافتخار اسـت و آثار مانـدگار او در رشـت و سـاير شـهرهاي گيـلان موجـب نـام نيك هميشـگي اوسـت». ايـن عالـم مبارز را مى تـوان از چهره هاى علمى سياسـى و فرهنگـى كم نظیری دانست که در گيلان و سـطح كشـور، سـال ها خوش درخشـيد و آثـار شايسـته اى از خـود بر جـاى نهاد.
مـردم گيـلان هيچ گاه يـاد و خاطره ايـن روحانى فـداكار و مدافـع واقعـى امـام و انقـلاب را فرامـوش نخواهنـد كـرد. به راسـتی كه او صادق؛ مبـارز و پرافتخـار بـود.»

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.