مدیریت زمان
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۷ مهر - ۱۴۰۱  
true
true
مدیریت زمان

مدیریت زمان

گردآورنده: سرگرد مرضیه عفتی

کارشناس ارشد روانشناسی مرکز مشاوره معاونت فرهنگي و اجتماعی پلیس گیلان

«زمــان نامحــدود اســت، امــا فرصــت کــم اســت. آیــا از وقــت خــود بــه بهتریــن شــکل اســتفاده می کنیــد؟ عباراتـی مثـل فرصـت “سـر خارانـدن نـدارم” و “زمـان مثــل بــرق و بــاد می گــذرد” و “وقــت اضافــی زیــادی دارم” نشــان می دهنــد کــه روی زمــان کنتــرل نداریــد.
ممکن است افـرادی را بشناسـید که در طــول روز کارهــای مفیــد زیــادی انجــام می دهنــد و حســرت بــر دل شــما می گذارنــد کــه “چگونــه می تواننــد از وقــت خــود به صــورت بهینــه اســتفاده کننــد، ولــی مــن نمیتوانــم؟” زمــان بی طــرف اســت و بــرای همــه یکســان می گــذرد. عقربه هــای ســاعت در یـک روز خسـته کننده، تندتـر از یـک روز کسـالت بار نمی گـذرد.
مدیریـت زمـان نیـز نوعـی خویشـتن داری اسـت. بـه عبارتـی، بـرای اینکـه بفهمیـد چـرا از وقـت خــود بــه بهتریــن نحــو ممکــن اســتفاده نمی کنیــد، ابتـدا بایـد نگاهـی بـه خـود و کارهایتـان بیندازیـد.
ضعف در مدیریت زمان
برخی از شاخص های ضعف در مدیریت زمان عبارتند از:
– شتاب (مثلا عجلـه برای رسـاندن خود به جلسـه بعدی یا پرداختن بـه کار دیگر)
– تاخیر مداوم (در انجام دادن کارها، در برگزاری جلسـات، دیـدن ارباب رجـوع یا جلسـات فوری)
– بهره وری، انگیـزه و انرژی کم (مثلا “بجز روزی که حقوق می گیـرم، بقیه اوقات ماه برایم چندان جذاب نیسـت” )
– ناکامی (همیشه غلام حلقه به گوش دیگرانم)
– تاب آوری پایین (چرا اطلاعاتی را که از او میخواهم، به من نمیدهد؟ با این کارش باعث تأخیر در کار من می‌شود)
– سـرگردانی بین کارهـای مختلف (چند هفته اسـت که دارم بـه ایـن مسـئله فکـر می ‌کنـم، مخم سـوت می‌کشـد. هـر راهی کـه انتخاب می‌کنم، ضررهـای زیادی در پـی دارد. نمی دانـم چـه تصمیمـی بگیرم)
اگر بتوانیم به نقاط ضعف خود در مدیریت زمان پی ببریم در آن صورت می‌توانیم از زمان و فرصت خود استفاده بهینه ببریم.»

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true